3D virtuální prohlídka

Pro pozůstalé

Pro zajištění veškerých náležitostí doporučujeme k sjednání pohřbu vzít s sebou:

  • občanský průkaz nebo pas objednavatele
  • občanský průkaz zesnulého, případně rodný list (stačí i rodné číslo)
  • oděv pro zesnulého k uložení do rakve
  • fotografii zesnulého, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení

Občanský průkaz a úmrtní list

Občanský průkaz zesnulého můžete odevzdat při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v občanském průkazu, zasílá úmrtní list asi za tři týdny na adresu objednavatele pohřbu.

Vyřizování na úřadech

Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojena s vyřizováním praktických věcí jako je rušení smluvních závazků zesnulého apod. V této situaci se můžete obrátit na následující instituce.

  • Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.
  • Správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.
  • Matriční úřad: zašle soudu příslušnému k projednání dědictví úmrtní list; pokud je mu znám vypravitel pohřbu, uvede tuto skutečnost do poznámky úmrtního listu.
  • Notář: vyřízení pozůstalosti a dědictví, včetně kontrol stavu bankovního účtu zesnulé osoby od doby úmrtí.

Žádost o pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

  • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
  • nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Pohřebné vyplácí systém státní  sociální podpory. Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu splňující výše uvedené podmínky. O pohřebné se žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře obdržíte v místě, kde žádáte o pohřebné).

Důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský nebo sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Změna stavu do OP na „vdova – vdovec“ provádí matrika v místě bydliště, pokud tak již neučinila matrika, která vystavila úmrtní list. Občanský průkaz se po vyřízení vrací na ohlašovnu České policie v místě bydliště zemřelého.

Vydání urny

Urna bude připravena k vyzvednutí za čtyři pracovní dny po zpopelnění v krematoriu, které je vyznačeno na dokladu o zpopelnění. Uložení urny v krematoriu je jeden měsíc od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek. Datum rozptylu, vsypu, uložení, případně převoz urny Vám zajistíme na příslušné správě hřbitova.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (PDF)

Reklamační řád

Reklamační řád (PDF)

Reklamační list

Reklamační list (PDF)